Tel: +420 777-858-020 info@pca-power.cz

Obchodní podmínky PCA POWER

pca-power

obchodní společnosti Power Machinery Parts s.r.o.
Poličanská 1487
19016 Praha 21
IČ: 05185530
DIČ: CZ05185530
Povozovna: Jateční 34/178, 40001 Ústí nad Labem
Obchodní podmínky se vztahují na všechny obchodní případy realizované prodejcem v rámci
e-shopu pca-power.cz, včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody prodávajícího a kupujícího.

Obchodní podmínky jsou závazné pro zákazníka od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s prodávajícím, tedy od okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu (e-mailem nebo faxem) převzetí objednávky.

1. Základní ustanovení a dodací podmínky
- zaregistrováním kupujícího v e-shopu vzniká mezi prodávajícím a kupujícím obchodní vztah
dle ust.§ 409 a násl. Obchodního zákoníku, řídící se těmito všeobecnými podmínkami
- prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží na základě internetové objednávky kupujícího
- kupující se zavazuje objednané zboží odebrat a za dodané zboží zaplatit kupní cenu
sjednanou dle odstavce 2 a 3 této smlouvy
- každá objednávka musí obsahovat identifikační údaje kupujícího (název dle Obchodního
rejstříku, adresu sídla, IČO, DIČ (jen plátci DPH), adresu místa dodání zboží (je-li odlišná
od sídla objednatele), popř. kontaktní osobu včetně telefonního čísla a e-mail
- identifikační údaje jsou přebírány z přihlašovacího formuláře kupujícího, každou změnu
v kontaktních údajích je by měl kupující nahlásit
- za chyby v dodávkách, vzniklé z důvodu chybných identifikačních údajů, nese zodpovědnost
kupující
- po odeslání objednávky z e-shopu obdrží kupující informaci prostřednictvím e-mailu,
že jeho objednávka byla zaregistrována
- kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena pouze v položkách, na kterých
se obě strany bez rozporu dohodly

2. cena zboží
- ceny dodávaných výrobků jsou určeny internetovým obchodem, kupující nemá nárok na uvedené
ceny, pokud uskuteční objednávku jiným způsobem, než prostřednictvím internetového obchodu
- DPH je zobrazeno u každé položky v e-shopu. Prodávající je plátcem DPH a k dodávce vystaví
řádný daňový doklad v souladu s platnými zákony
- cena zboží je na internetovém obchodu uvedena včetně příslušné slevy

3. Doprava, převzetí zboží a splnění objednávky, přeprava zdarma
- místo a způsob dodání zboží budou upřesněny jednotlivými objednávkami kupujícího nebo
mohou být upřesněny telefonicky, po vzájemné dohodě
- k ceně zboží je dále účtováno dopravné podle druhu dopravy a hmotnosti zásilky
- na dobírku - zboží je zasíláno většinou prostřednictvím přepravní firmy DPD. Velmi těžké zásilky
jsou zasílány přepravní firmou RABEN LOGISTICS. Při objednávce si zákazník může zvolit jiný způsob
dopravy.
- cena dopravy se řídí ceníkem přepravní firmy
- cena za dovoz je stanovena za předem dohodnutých podmínek mezi prodávajícím a kupujícím
- po převzetí zboží kupujícím se sjednává postup dle § 451 OZ
- dodávka je splněna dnem převzetí zboží kupujícím
- za splnění dodávky je též považováno písemné upozornění prodávajícího, že zboží je podle
smlouvy připraveno k osobnímu odběru, pouze po vzájemné dohodě

4. Způsob úhrady
- dobírka, platba bude uhrazena přepravci při převzetí zboží
- převodem na účet prodávajícího, platba na základě zálohové faktury, zboží je expedováno až
po připsání finanční částky na náš účet
- převodem na účet prodávajícího s předem stanovenou splatností faktur, nutné předem projednat
- hotově při převzetí zboží osobně na adrese prodávajícího

5. Reklamační podmínky
- vady dodávky je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu ve lhůtě a postupem dle OZ,
zjevné vady do 10 dnů od převzetí zboží kupujícím
- nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
-- mechanickým poškozením zboží, neodbornou instalací nebo zacházením obsluhou nebo
-- zanedbáním péče o zboží, zboží bylo poškozeno vinou kupujícího, provedením neoprávněného
zásahu do produktu či manipulací poškozující výrobek
- záruční doba u náhradních dílů činí 6 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu

6. Platnost smlouvy
- smlouva platí na dobu neurčitou. Prodávající může odstoupit od smlouvy z důvodu, je li kupující v prodlení
se zaplacením faktur nebo neodebere-li zboží, které bylo zasláno na dobírku. Z uvedených důvodů může
prodávající odmítnout i další objednávku kupujícího. Kupující může odstoupit od smlouvy v případě,
že prodávající opakovaně nedodá objednané zboží v dohodnutém termínu.


O prodejci

Kontakt